آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی تست شماره 2 پاسخ نامه تست شماره ۲

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی تست شماره 2 پاسخ نامه تست شماره ۲ Response summary - [ آزمون آیین نامه آنلاین ] - Google Docs 1- وقتی در هنگام رانندگی حواس شما به چیزهای دیگری پرت شود. این کار....؟ الف) عکس العملی از خود نشان نخواهید داد. 63 2% ب) قادر به تصمیم گیری نخواهید بود 118 4% ج) تصمیم سریع و عکس العملسریع را از شما خواهد گرفت 1872 71% د) ممکن است مسیر را اشتباه روید. 35 1% 2- به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام داد؟ الف) دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید. 77 3% ب) ترمز کرده و سریعا توقف کنید. 126 5% ج) فرمان را به شدت و محکم گرفته تا اتومبیل خود متوقف شود. 1832 69% د) فرمان را شل بگیرید و محکمترمز کنید 18 1% 3- در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر افزایش می یابد؟ الف) 10 برابر 1688 64% ب) 5 برابر 173 7% ج) 2 برابر 78 3% د) 3 برابر 102 4% 4- موثرترین عضو بدن در هنگام رانندگی کدام است؟ الف) دستها 60 2% ب) چشمها 1821 69% ج) قلب 26 1% د) پا ها 129 5% 5- در چند متری تقاطع ها نباید توقف کرد؟ الف) 10 متری 184 7% ب) 35 متری 82 3% ج) 15 متری 1687 64% د) 25 متری 71 3% 6- بیشترین نوع آلودگی وسیله نقلیه موتوری چیست؟ الف) آلودگی صوتی 214 8% ب) آلودگی هوا 1256 48% ج) آلودگی دیداری 32 1% د) هر سه مورد 525 20% 7- در کدام حالت راننده نسبت به حرکت وسیله نقلیه کنترل کمتری دارد؟ الف) سرازیر 201 8% ب) شیب 58 2% ج) سربالائی 74 3% د) حرکت با دنده خلاص 1693 64% 8-کدام گزینه صحیح است؟ الف) در جاده های اصلی حداکثر سرعت مجاز در روز 85 کیلومتر در ساعت است. 407 15% ب) در جاده های فرعی حداکثر سرعت مجاز در روز 75 کیلومتر در ساعت است. 197 7% ج ) در جاده های فرعی حداکثر سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در ساعت است. 148 6% د ) در جاده های اصلی حداکثر سرعت مجاز در شب 85 کیلومتر در ساعت است. 1215 46% 9- برای پارک کردن در کنار خیابان،حق تقدم با وسیله نقلیه است که ... الف) ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است. 1685 64% ب) با حرکت به جلو مشغول پارک کردن است. 72 3% ج) چراغ راهنمای دنده عقب اتومبیل روشن باشد. 122 5% د) هیجکدام 146 6% 10) کدام صحیح نیست؟ الف) در آزادراهها حداقل سرعت مجاز 75 کیلومتر در ساعت 424 16% ب) در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز 95 کیلومتر درساعت 254 10% ج) در بزرگراه ها حداکثر میزان سرعت مجاز 100 کیلومتر در ساعت 323 12% د) در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز 90 کیلومتر درساعت 963 37% آزمون آنلاین آئین نامه تهیه کننده: مدیریت آموزشگاه رانندگی حامد تلفن: 2252510 آدرس: ساری خ نهضت بن بست لاله منتظر ثبت نام شما در آموزشگاه رانندگی حامد هستیم 11- مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائمراهنمائی رانندگی چیست؟ الف) حرکات مجاز – راهنمای مسیرو اماکن مذهبی 232 9% ب) هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی 162 6% ج) علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها 1499 57% د) منع کننده یا ایست 48 2% 12- هنگامیکه راننده به گذرگاه همسطح راه آهن می رسد، چه بایست بکند؟ الف) با سرعت عبور کند 28 1% ب) با دقت و مراقبت عبور کند. 195 7% ج) قبل از مانع توقف کند 1740 66% د) چراغهای خطر را روشن کند 17 1% 13- حساس و میزان نبودن ترمز پائی..... الف) یک نقص جزئی می باشد. 39 1% ب) بلامانع است. 31 1% ج) نقص فنی نمی باشد. 43 2% د) نقص فنی می باشد. 1860 71% 14- چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب های گردن را در موقع تصادف کم کند؟ الف) وجود پشت سری 1598 61% ب) کمربند ایمنی 163 6% ج) صندلی مجهز به بالشتک هوا 177 7% د) ترمزهای ضدقفل 26 1% 15- در حریم تابلوی ایستادن ممنوع الف) فقط برای سوار و پیاده کردن مسافر، توقف بلامانع است. 158 6% ب) برای یک لحظه هم نباید توقف کرد 1624 62% ج) به هیچ وجه نمی توان پارک کرد ولی می توان توقف کرد. 159 6% د) بستگی به موقعیت دارد. 21 1% 16- حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در .... است. الف) ترافیک شهری 94 4% ب) توجه نکردن به علائم 218 8% ج) موانع در راه ها 20 1% د) تصمیم گیری به موقع 1618 61% 17- رنگ تابلو ها در بزرگراه¬ها و آزادراه¬ها به ترتیب.... الف) آبی - سبز 379 14% ب) قرمز – آبی 101 4% ج) سبز- قرمز 72 3% د) سبز- آبی 1388 53% 18- چه موقع می توانید با دنده عقب از خیابان فرعی به اصلی وارد شوید؟ الف) اگر خیابان اصلی خلوت باشد 36 1% ب) روزهای تعطیل 18 1% ج) هیچوقت 1852 70% د) الف و ب 46 2% 19- دو خط ممتد کنار هم در جاده به معنای .... الف) گردش روی این خطوط انجام میگیرد. 187 7% ب) برای زیباتر شدن جاده ها 19 1% ج) با بودن این خطوط فقط می¬توان سبقت گرفت 228 9% د) برای تاکید بیشتر خط کشی 1487 56% 20- کدام یک از عوامل زیر عامل تصادف با اتومبیل جلوئی است؟ الف) عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن به اتومبیل جلوئی 1896 72% ب) تراکم و ازدیاد وسائل نقلیه 19 1% ج) عبور پیاده ها در جادههای شلوغ و پر تردد 29 1% د) تغییر بی موقع نور چراغ¬های اتومبیل 22 1% http://amhamed.blogfa.com/post-46.aspx

reza ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳٩۱